Zeměpis se nachází na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu je naučit žáky chápat prostředí, ve kterém žijí a motivovat je k hledání informací, jejich třídění, hodnocení a vyvozování jednoduchých závěrů a souvislostí. Důležité je chápání světa jako průniku fyzicko-geografických a socioekonomických složek krajiny, které v konečném důsledku vedou k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.