Cílem přírodopisu je vzbudit u žáků zájem o přírodu. Žáci se učí vidět vztahy a souvislosti mezi jednotlivými články živé a neživé přírody, mezi přírodou a lidskou činností, a učí se aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě. Vlastní zkušenosti získávají během pokusů, pozorování, prací v terénu a exkurzí.