Cílem výuky fyziky je naučit žáky odhalovat, pochopit a umět používat fyzikální poznatky. Poznatky si žáci osvojují především na základě pozorování, měření a experimentování. Fyzika přispívá k postupnému rozvoji jejich rozumových schopností, k přechodu od názorného poznávání k poznávání s prvky vědeckého uvažování a zkoumání. Žáci by se měli naučit používat specifickou symboliku a terminologii, odpovídající matematické a grafické prostředky k vyjadřování fyzikálních vztahů a zákonů; využívat osvojené poznatky a dovednosti při řešení fyzikálních problémů a úloh, při vysvětlování fyzikálních jevů v přírodě, v životě i v oblasti techniky.